spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Kezdőlap arrow Napraforgó arrow 2008. április arrow PÁLYÁZATOK
PÁLYÁZATOK
2008. április 16.

Az NCA Dél-Alföldi Regionális Kollégiuma pályázatot hirdet civil szervezetek működésének támogatására (Pályázat kódja: NCA-DA-08)

A pályázat célja: a civil szervezetek működéséhez való hozzájárulás, mind eszköz és infrastruktúra, mind humánerőforrás tekintetében, melyek elősegítik a szervezet fejlődését, működését.

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 505 000 000 Ft

Az alábbi szervezetek nyújthatják be papíralapú vagy elektronikus pályázatukat:

a)      társadalmi szervezetek vagy alapítványok, amelyeket a bíróság 2007. január 1. előtt jogerősen nyilvántartásba vett, az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, és

b)      a Dél-alföldi régióban (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megyékben) van a székhelyük, valamint

c)      az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER) regisztráltak.

A tevékenységét – önbevallás alapján – legalább 7 megyére kiterjedő hatókörrel végző civil szervezet csak az országos hatókörű szervezetek támogatási kollégiumához nyújthat be működési pályázatot, ennél kisebb hatókörű szervezet pedig csak a székhelye szerint illetékes regionális kollégiumhoz!

A támogatás formája:

A támogatás a pályázó 2008. június 1. és 2009. május 31. között elszámolt működési költségeihez és ugyanezen időszakban működéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez nyújtott vissza nem térítendő támogatás.

A benyújtás módja:

Azon szervezetek, amelyek 1.200.000 Ft vagy azt meghaladó támogatási összegre pályáznak, kizárólag elektronikus úton nyújthatják be pályázataikat!

A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak (papíros pályázat és elektronikus pályázat beadás esetén is) a www.esf.hu honlapon regisztrálnia kell magát az internetes pályázatkezelő rendszerben (EPER), melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím).

Az internetes pályázatkezelő rendszerből kinyomtatható Regisztrációs Nyilatkozat szervezet képviselője által aláírt egy eredeti példányát postai úton vagy személyesen, egy naptári évben csak egyszer, legkésőbb az adott naptári évben elsőként beadott pályázat beadási határideje napján kell benyújtani!

Papíralapú pályázat esetén: a pályázat magyar nyelven, kizárólag a Dél-alföldi Regionális Kollégium által erre a pályázati célra és fordulóra kiadott pályázati programűrlapon nyújtható be.

E-pályázat esetén: az elektronikus pályázat beadását a pályázati útmutatóban rögzített módon kell elvégezni. Az internetes pályázati programűrlapot az alábbi mellékletek elektronikus becsatolásával kell benyújtani:

A pályázat mellékleteként papír alapon kell benyújtani az alábbi dokumentumokat:

a.                  az internetes pályázatkezelő rendszerből kinyomtatható Regisztrációs Nyilatkozat szervezet képviselője által aláírt egy eredeti példánya

b.                  a létesítő okiratnak a szervezet képviselője által hitelesített másolata

c.                   az előző évről szóló számviteli beszámolónak egyszerű másolata (fénymásolat)

d.                  A pályázóval működési feltételeket közösen biztosító szervezetekkel kötött megállapodások (ha van ilyen).

e.                  Szövetségek, ernyőszervezetek, érdekképviseletek, civil társulások és szakmai gyűjtőszervezetek esetén a tagszervezetek listája, mindegyiküknél feltüntetve, hogy jogi személy-e.

f.                    Azon civil szervezetek esetében, amelyek a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 3. § (3) bekezdése szerint a 2008. évben a költségvetési törvény alapján közvetlenül, nevesítve részesülnek támogatásban az állami költségvetésből, az e célra megkötött támogatási szerződés.

Továbbá e-pályázat esetén is postai úton meg kell küldeni az internetes pályázatkezelő rendszerből kinyomtatható Regisztrációs Nyilatkozat szervezet képviselője által aláírt egy eredeti példányát.

Beadási határidő: 2008. április 23.

A papíralapú pályázatot és a Regisztrációs Nyilatkozatot az alábbi postacímre kell beküldeni:ESZA Kht. Hazai Programigazgatósága 1590 Budapest, Pf.: 102.

vagy személyesen leadni legkésőbb a beadási határidő napján 16.00 óráig az alábbi címen:

ESZA Kht. Hazai Programigazgatóság 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület II. emelet

Az e-pályázat beadásának módját a pályázati útmutató tartalmazza.

Részletes pályázati anyagok beszerzése:

A pályázati kiírás elektronikus úton letölthető a www.nca.hu, valamint a www.esf.hu honlapokról, illetve az ESZA Kht. kérés esetén postai úton is eljuttatja az érdeklődő civil szervezetek számára.

IDE TÁBLÁZAT NCA – Átküldtük!

A Nemzeti Civil Alapprogram  pályázataival  kapcsolatban információk kérhetők az alábbi elérhetőségeken  :

ESZA Kht. :  9.00-15.00 óra között ingyenesen hívható 80/204-453 ; (06-1)273-4250-es telefonszámokon , valamint az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen

Békés Megyei Civil Szolgáltató Központ (CISZOK)

Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete

Békéscsaba, Kis Ernő u. 3. ( megyei könyvtár); 66/530-207; Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

(hétfő – csütörtök:  9.00 – 16.00 óra ; péntek: 9.00 – 13.00 óra)

Csabai Civilek Irodája

(kedd-szerda-csütörtök) Békéscsaba, Derkovits sor 1. (Ifiház); 66/449-222; Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 


 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
IFJÚSÁGI KEZDEMÉNYEZÉSEK TÁMOGATÁSÁRA
(A pályázat kódja: IFJ-GY-DA-08-A)


A pályázat célja, kategóriái
Fiatalok szükségletei, igényei, ötletei alapján létrejövő, fiatalok aktív részvételével magvalósuló kezdeményezések támogatása, amelyek hozzájárulnak:
a) a közösségi részvételhez szükséges kompetenciák és módszerek elsajátításához;
b) ifjúsági szervezetek és nem formális csoportok együttműködésének megerősítéséhez, további közös programok kidolgozásához;
c) továbbá segíti a fiatalok közéleti szerepvállalását a fiatalok döntéshozatalba történő bevonását.

A rendelkezésre álló keretösszeg
8 000 000 Ft, azaz nyolcmillió forint.
A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
A pályázaton legalább 100 000 Ft, illetve legfeljebb 300 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A támogatás mértéke
A pályázott támogatás mértéke legfeljebb a program bruttó összköltségének 75%-a lehet, azaz a pályázat benyújtásához 25% önrész vállalása szükséges az összköltségvetés arányában. Önrésznek kizárólag a pályázó által biztosított pénzbeli és nem pénzbeli saját erő minősül, abba más forrás nem értendő bele. A pénzbeli saját erőt a pályázónak szerződéskötéskor hitelt érdemlően kell igazolnia (pl. bankszámlakivonat).

Támogatási időszak
A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2008. május 1. és 2008. december 31. közé eső időszak.

Az alábbi, a Dél-alföldi régióban székhellyel rendelkező és működő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
a) társadalmi szervezetek (kivéve pártok és szakszervezetek);
b) alapítványok (kivéve közalapítványok);
c) önálló jogi személyiséggel nem rendelkező ifjúsági közösségek, amennyiben rendelkeznek befogadó (kötelezettségvállaló) szervezettel;
d) egyházak.

A pályázatok benyújtásának módja és helye
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Pályázatkezelő által működtetett EPER rendszeren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot és űrlapot a pályázati felhívásban és útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a http://www.esf.hu honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mailcím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 7. pontja tartalmazza.

A pályázatok benyújtásának határideje
Az internetes pályázatok beadási határideje 2008. április 29.

Pályázatkezelő :ESZA Kht. Hazai Programigazgatósága 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület ; http://www.esf.hu


További információk:
Jelen pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá az internetes pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató letölthető a http://www.esf.hu, a http://www.szmm.gov.hu honlapokról, vagy beszerezhető a Pályázatkezelő 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület címén.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a 9.00-16.00 óra között hívható (1) 273-4250-es telefonszámon, valamint a Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mailcímen kaphatnak a Pályázatkezelőtől.
A pályázatok tartalmi és szakmai kérdéseivel kapcsolatban a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda (6720 Szeged, Dózsa u. 2., tel.: (62) 540-788) nyújt segítséget.

forrás: www.pafi.hu


 

A MŰVÉSZETI ÉS SZABADMŰVELŐDÉSI ALAPÍTVÁNY KURRATÓRIUMÁNAK
PÁLYÁZATI KIÍRÁSA


A pályázat célja olyan hagyományos közművelődési tevékenységek támogatása, melyek kifejezetten a helyi lakosság kulturális alapismereteinek a bővítését szolgálják.

Pályázni lehet:
- művészeti és közművelődési programok megvalósítására,
- a kultúra területén tevékenykedő szervezetek, alkotócsoportok működésének támogatására,
- ismeretterjesztő előadás-sorozattal, amely hozzájárul a település helytörténetének, kulturális értékeinek a bemutatásához,
- a humán műveltség, a művészettörténet, a zenekultúra, az irodalom és a tánckultúra alapismereteinek a megismertetésére.
A pályázaton részt vehetnek civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, könyvtárak, faluházak, és művelődési intézmények. Határon túli civil szervezetek csak magyarországi partner szervezetekkel együtt pályázhatnak.

A pályázatok benyújtási határideje:
1. 2008. március 30-tól 2008. április 30-ig.
Pályázatok elbírálása 2008. június első hetéig
2. 2008. szeptember 2-től 2008. október 2-ig
Pályázatok elbírálása 2008. november

A pályázatokat az MSZA 1035 Budapest, Miklós tér 1. címére kell beküldeni!


A pályázat keretében igényelhető támogatás legmagasabb összege a 300 000 Ft-ot nem haladhatja meg.
Pályázni csak az Alapítvány által kiadott pályázati űrlapon lehet, amely az alapítvány honlapjáról (http://www.vigado.hu) letölthető, vagy levélben igényelhető a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány címén (1035 Budapest, Miklós tér 1.) felbélyegzett válaszboríték megküldésével.

A pályázat részvételi díja 4000 Ft, melyet postai utalvánnyal vagy átutalással lehet befizetni az alapítvány 10404065-49565754-56531003 sz. számlájára. Pályázati díj befizetésénél kérjük a pontos számlázási nevet és címet feltüntetni. A részvételi díj elutasított pályázat esetén sem kérhető vissza.

Az adatlap beszerezhető és a pályázatokkal kapcsolatban információ kérhető az alapítvány titkárságán:

Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány
1035 Budapest, Miklós tér 1.
Tel.: 354-3750, 354-3755, fax: 354-3752 E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges http://www.vigado.hu

forrás: www.vigado.hu

 


 

NEMZETI KULTURÁLIS ALAP

KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A kollégium pályázatot hirdet közművelődési szakmai tevékenységek fejlesztése és megújítása céljából szervezett, 2008. november 2. és 2009. április 30. között megrendezésre kerülő városi, kistérségi, megyei, regionális és országos hatókörű szakmai rendezvények, nem hivatásos művészeti találkozók támogatására.

 Pályázhatnak:

·    közművelődési intézmények, ÁMK-k, megyei közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató szervezetek

·    bejegyzett, alapfeladatként közművelődési tevékenységet folytató az alapító dokumentum szerint megyei, regionális és országos hatókörű társadalmi szervezetek és alapítványok

·    közművelődési célú, közhasznú minősítésű kht.-k, nonprofit célú gazdasági társaságok.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás kérhető:

·    szállásköltségre,

·    csoportos étkeztetésre,

·    előadók megbízási díjára (járulékok nélkül)

·    megbízási díjak számlás kifizetésére (dologi költség),

·    utazási és szállítási költségekre,

·    szakmai anyagok költségeire,

·    reklám- és propagandaköltségekre (kommunikációs költségek nélkül!),

·    bérleti díjakra.

A pályázati altéma támogatási keretösszege: 120 millió forint.

A pályázatok ilyen módon történő elkészítése a www.nka.hu (portál) „Pályáztatás” cím alatt található „Adatlapok kitöltése” címszónál lehet.

A pályázat 2008. május 5-ig beérkezően nyújtható be, kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére (H - 1388 Budapest, Pf. 82).
 forrás: www.nka.hu

 


 

A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2008. ÉVI "ZÖLD FORRÁS" PROGRAMJÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a 2003-2008 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program céljai megvalósításának, ezen belül kiemelten a fenntartható fejlődés követelményeinek teljesítését, a környezet és természet védelmét, értékeinek megőrzését közvetlenül elősegítő programok, tevékenységek megvalósításának érdekében, az alábbiakban teszi közzé a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek környezet- és természetvédelmi célú programjainak támogatására vonatkozó pályázati felhívását.

A pályázat keretösszege: 200 000 000 Ft

Pályázhatnak:

A Kövi-ből támogatást a Magyarországon bejegyzett, az alapító okiratban/alapszabályában rögzítetten környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek és alapítványok kaphatnak.

 

A támogatás formája:
Vissza nem térítendő, vegyes finanszírozású támogatás.
Az igényelhető támogatás maximális mértéke: pályázatonként 4 000 000 Ft

 

A támogatás folyósítása
a) 2 000 000 Ft összegű támogatásig:
a támogatás összege a támogatási szerződés szerződő felek által történő aláírását követő legkésőbb 60 napon belül kerül folyósításra a Támogatott részére.
b) 2 000 000 Ft feletti összegű támogatás esetén:
- a támogatás összeg 90%-a a támogatási szerződés szerződő felek által történő aláírását követő legkésőbb 60 napon belül kerül folyósításra a Támogatott részére.
- a fennmaradó 10% támogatási összeg a projekt befejezését és elszámolását követően, az elszámolás Támogató által történő elfogadását követő legkésőbb 60 napon belül kerül folyósításra a Támogatott részére. Az elszámolás ellenőrzésére az elszámolás Támogató által történt kézhezvételét követő legkésőbb 3 hónapon belül kerül sor.

A pályázatok benyújtása és elbírálása:
A pályázatot a pályázati felhívás vonatkozó részében és a pályázati útmutatóban foglalt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően, pályázati adatlapon 3 példányban kizárólag postán, ajánlott küldeményként kell feladni, a felhívásban megjelölt Befogadó szervezethez. A pályázat befogadásáról a pályázót tájékoztatni kell. A befogadó szervezet neve, és címe:

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Költségvetési és beruházási főosztály
1011 Budapest, Fő utca 44-50.


A pályázati adatlap és útmutató letölthető a KvVM honlapjáról (http://www.kvvm.hu)

A pályázatok benyújtásának határideje:
A pályázatokat legkésőbb 2008. május 31-ig lehet benyújtani.


  

FELHÍVÁS PROGRAMTERV BENYÚJTÁSÁRA

vitasorozat civil szervezeteknek

Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete idén is folytatni kívánja Jour Fixe sorozatát. A program civil szervezetek számára kínálja annak lehetőségét, hogy az Európai Unió legfontosabb ügyeit megvitathassák, és véleményüket eljuttassák az EU döntéshozóinak.

A témák a 2008-as évben a következők:

§       Az EU költségvetésének felülvizsgálata

§       Energia és klímaváltozás

§       Az EU szerepe a világban

§       Migráció, bevándorlási politika

§       A Lisszaboni Szerződés

§       Szociális valóság az Európai Unióban

§       Lisszaboni stratégia a növekedésért és a munkahelyteremtésért, valamint a szabályozás javítása és egyszerűsítése

§       A kultúrák közötti párbeszéd európai éve

Indokolt esetben a fentiektől eltérő, fontos és aktuális uniós téma is választható.

A Képviselet civil szervezetek jelentkezését várja. A jelentkezés folyamatos, a Képviselet havonta dönt arról, mely terveket valósítja meg. A pályázótól rövid leírást várunk, mely tartalmazza a téma/témák részletes leírását, amelyről a pályázó vitát kíván rendezni, a javasolt időpont(ok)at, illetve a meghívandó előadók listáját. Emellett a pályázónak azt is bizonyítania kell, hogy rendelkezik a vita megrendezéséhez szükséges szakmai háttérrel/tapasztalattal. Elfogadott pályázat esetén a Képviselet részletes árajánlatot kér a civil szervezettől. Az elfogadott pályázat nem jelent kötelezettséget a Képviselet számára; a Képviselet fenntartja a jogot arra, hogy szabadon döntsön az árajánlat elfogadásáról vagy visszautasításáról.

A pályázatokat a Képviselet központi e-mail címére ( Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges ) kérjük elküldeni, Szondi Zsuzsanna részére.

 
< Előző   Következő >
Legyen Önnek is honlapja! Készítette, szerkesztette, tárhely: CSABAPROG Kft.


spacer.png, 0 kB