spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Kezdőlap arrow Napraforgó arrow 2008. február arrow PÁLYÁZATOK
PÁLYÁZATOK
2008. február 19.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Az NCA Országos Hatókörű Civil Szervezetek Támogatásának Kollégiuma pályázatot hirdet civil szervezetek működésének támogatására

(Pályázat kódja: NCA-ORSZ-08)

A pályázat célja

A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek működéséhez való hozzájárulás.

Az alábbi szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:

a)      Mindazon társadalmi szervezetek vagy alapítványok, amelyeket a bíróság 2007. január 1. előtt  jogerősen nyilvántartásba vett, az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, és

b)      amelyek a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény szerint országos hatókörrel működnek (létesítő okiratuk szerinti tevékenységüket legalább hét megyére kiterjedő hatókörrel végzik), valamint

c)      az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER) regisztráltak a pályázati útmutató 4. pontja szerint.

A tevékenységét – önbevallás alapján – legalább 7 megyére kiterjedő hatókörrel végző civil szervezet csak az országos hatókörű szervezetek támogatási kollégiumához nyújthat be működési pályázatot, ennél kisebb hatókörű szervezet pedig csak a székhelye szerint illetékes regionális kollégiumhoz!

A támogatás formája:

A támogatás a pályázó 2008. június 1. és 2009. május 31. között elszámolt működési költségeihez és ugyanezen időszakban működéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez nyújtott vissza nem térítendő támogatás.

A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.

A benyújtás módja:

A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a www.esf.hu honlapon regisztrálnia kell magát az internetes pályázatkezelő rendszerben (EPER), melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 4. pontja tartalmazza.

Az internetes pályázatkezelő rendszerből kinyomtatható Regisztrációs Nyilatkozat szervezet képviselője által aláírt egy eredeti példányát postai úton vagy személyesen, egy naptári évben csak egyszer, legkésőbb az adott naptári évben elsőként beadott pályázat beadási határideje napján kell benyújtani!

Beadási határidő: 2008. március hó, 12.

A beadás helye:

A Regisztrációs Nyilatkozatot az alábbi postacímre kell beküldeni:

ESZA Kht. Hazai Programigazgatósága, 1590 Budapest, Pf.: 102.

vagy személyesen leadni az alábbi címen: ESZA Kht. Hazai Programigazgatóság

1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület II. emelet

Az e-pályázat beadásának módja a www.nca.hu oldalon található.

Részletes pályázati anyagok beszerzése

A pályázati kiírás elektronikus úton letölthető a www.nca.hu, valamint a www.esf.hu honlapokról, illetve az ESZA Kht. kérés esetén postai úton is eljuttatja az érdeklődő civil szervezetek számára.


 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése támogatására

 

Alapvető cél

a) komponens - Munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek fejlesztése

A hatékony szociális partnerség feltétele, hogy a szociális partnerek megfelelő szakmai kapacitásokkal és az érdekképviselethez szükséges információkkal rendelkezzenek. Ezek a feltételek jelenleg csak részben teljesülnek. A pályázat célja tehát a szervezetek humán erőforrás és szakértői kapacitásainak megerősítése, valamint a működés hatékonyságának növelése szervezetfejlesztés útján, annak érdekében, hogy az érdekegyeztetésben és a szociális párbeszédben hatékonyabban tudjanak részt venni, érdekeiket megjeleníteni, érvényesíteni.

b) komponens - Munkavállalói és munkáltatói jogsegélyszolgálat létrehozása

A gazdaság, a munkaerőpiac jelenlegi helyzetében sok esetben derül fény a munkavállalók kiszolgáltatottságára a munkáltatóval szemben. Ennek oka gyakran az, hogy sem a munkavállalók, sem a munkáltatók nem rendelkeznek kellő jártassággal a munkajogban, illetve a munkajogi rendelkezések alkalmazásában. A munkáltatók jogellenes viselkedése általában szintén a jogi ismeretek hiányából adódik.

c) komponens - Érdekképviseleti tevékenységet ellátó civil ernyőszervezetek kapacitásainak fejlesztése

A komponens célja a civil érdekképviseleti tevékenység szakmai és területi hatókörének, színvonalának és legitimációjának fejlesztése, a széleskörű társadalmi egyezetések megerősítése. Elsősorban az érdekképviseleti célú civil együttműködések, hálózatszerű organizációk, intézményesült civil érdekképviseleti artikulációk létrehozása és működtetése részesülnek támogatásban.

Rendelkezésre álló forrás

A komponens: 500.000.000 Ft

B komponens: 1.000.000.000 Ft

C komponens: 500.000.000 Ft

PÁLYÁZÓK KÖRE

Pályázni jogosultak azok a szervezetek, amelyeknek a bírósági nyilvántartásba vételéről szóló végzés jogerőre emelkedésének napja a pályázat postára adásának napjához képest legalább egy évvel korábbi keltezésű.

a) komponens: az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. alapján létrejött, jogi személyiséggel rendelkező, bíróságon bejegyzett munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek (továbbiakban együtt szociális partnerek), és ezek szövetségei, konzorciumai. Az érdekképviseletet ellátó társadalmi szervezetek, alapítványok

b) komponens: az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. alapján létrejött, jogi személyiséggel rendelkező, bíróságon bejegyzett munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek és ezek szövetségei valamint mindezek konzorciumai.

c) komponens: olyan, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró társadalmi szervezet, társadalmi szervezetek szövetsége (kivéve a pártot, a munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezetet, a biztosító egyesületet, valamint az egyházat), és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró alapítvány (ide nem értve a közalapítványt), illetve ezek konzorciumai, amelyek országos szintű érdekképviseleti tevékenységet látnak el. Országos érdekképviseletet ellátó civil szervezetek és szociális partnerek konzorciumai az „érdekképviseletek és civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködése, közös szakértői és infrastrukturális bázis fejlesztése, működtetése, közös tevékenységek, programok lebonyolítása” tevékenység tekintetében.

Támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás mértéke: a projekt elszámolható összes költségének 100 %-a. Önrészt nem kell biztosítani.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), valamint további 1 elektronikus példányban (kizárólag CD lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Kódszám: TAMOP-2.5.1/07/1

Közreműködő Szervezet:

ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda

Társadalmi Szolgáltató Kht. (ESZA Kht.)

1385 Budapest, Postafiók 818.

 

A pályázatok benyújtása 2008. február 15-től 2008. április 15-ig lehetséges.

A pályázati időszakban a pályázók kérdéseiket a 06-40-638-638 ügyfélszolgálati kék számon vagy az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges email címen tehetik fel. A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatosan információkat az NFÜ honlapján talál (www.nfu.hu).

Forrás: www.nfu.hu


 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a Reneszánsz Év - 2008 keretében közművelődési, közgyűjteményi pályázatokat hirdet meg

I. Közművelődési, közgyűjteményi pályázatok 1.260.000.000 Ft összértékben

KÖZKINCS - 320.000.000 Ft összértékben

A pályázat célja: a közösségi értékek ápolása, a hátrányos helyzetű térségek és rétegek kulturális esélyegyenlőségének javítása

TENGERTÁNC - 210.000.000 Ft összértékben

A pályázat célja: a népművészet támogatása. A magyarországi helyi közösségek lehetőségeinek szélesítése és fejlesztése, a fiataloknak szóló, igényes kulturális kínálat színesítése, a népi kultúra erősítése, értékeinek megújítása.

MAGYAR DIGITÁLIS KÉPKÖNYVTÁR - 220.000.000 Ft összértékben

A pályázat célja: a könyvtárakban őrzött magyar képörökség digitalizálása és a lehető legszélesebb körű hozzáférésének támogatása.

FÓKUSZBAN A KÖZMŰVELŐDÉS - 100.000.000 Ft összértékben

A pályázat célja: a települési önkormányzatok közművelődési feladatellátásának fejlesztése.

PANKKK - 200.000.000 Ft összértékben

A pályázat célja: a könnyűzene, a komolyzene, a jazz és a népzene kortárs előadásainak eljuttatása az ifjúsági korosztályhoz.

  • Pályázat már kiadott nagylemezzel rendelkező hazai könnyűzenei előadók lemezeinek támogatására
  • Pályázat hazai élő könnyűzenei tehetségkutató rendezvények támogatására
  • Pályázat hazai könnyűzenei előadók első lemezeinek támogatására

TÁJHÁZAK A KÖZÖSSÉGÉRT - 110.000.000 Ft összértékben

A pályázat célja: a kulturális vidékfejlesztés, a tájházak felújítása.

MEGÚJULÓ GYŰJTEMÉNYEK - 100.000.000 Ft összértékben

A pályázat célja: az egyházi közgyűjteményekben fellelhető, a magyar és az egyetemes kultúra részét képező könyvtári dokumentumok és múzeumi tárgyak állományvédelmének támogatása.

Forrás: www.okm.gov.hu ; kultura.bmk.hu


 

A MAGYAR NEMZETI ÜDÜLÉSI ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATOT HIRDET az alábbi kategóriákban:

EZÜST NYÁR – pályázat nyugdíjasok részére

Pályázók köre: azon belföldi illetőségű öregségi nyugellátásban részesülő, 62. életévét betöltött személy, akinek havi teljes összegű ellátása nem haladja meg a 75 000 Ft-ot, és más munkaviszonyból vagy vállalkozásból származó jövedelme nincs.

Rendelkezésre álló támogatási keret: 700 millió Ft.

 

ESÉLY A PIHENÉSRE – pályázat fogyatékkal élő személyek részére

Pályázók köre: azon belföldi illetőségű, 18. életévüket betöltött személy, aki:

– mozgásszervi, látási, hallási, értelmi és/vagy halmozott fogyatékossággal él, és

– havi teljes összegű ellátása nem haladja meg a nettó 75 000 Ft-ot.

A fogyatékossággal élő személyek – esetleges – kiegészítő tevékenységből származó jövedelme, illetve a foglalkoztató intézményben elszámolt nettó havi keresete nem kizáró ok, amennyiben a járadék/támogatás/nyugdíj és a jövedelmek együttes összege sem haladja meg a nettó 75 000 Ft összegű értékhatárt.

A pályázatra rendelkezésre álló támogatási keret: 250 millió Ft.

A pályázaton egy fő önállóan vagy egy fő + egy kísérő (18. életévét betöltött

személy) együttesen pályázhat.

SZOLIDARITÁS - pályázat több gyermeket nevelő munkavállalók részére

Pályázók köre: azon belföldi illetőségű munkavállaló:

– aki 2008-ban, a pályázat beadását megelőző hónapban teljes munkaidős munkaviszonnyal rendelkezett és

– akinek a pályázat beadását megelőző havi bruttó keresete nem haladja meg a 100 000 Ft összeget, és más munkaviszonyból vagy vállalkozásból származó jövedelme nem volt, továbbá

– aki kettő vagy több tizennyolc év alatti gyermeket nevel saját háztartásban.

A pályázatra rendelkezésre álló támogatási keret: 500 millió Ft.

VAKÁCIÓS PROGRAM - pályázat szakiskolai tanulók részére

Pályázók köre: szakiskola valamint szakiskolai tanulók érdekében tevékenykedő civil szervezet.

Kedvezményezettek köre: szakiskola nappali tagozatos tanulói.

Rendelkezésre álló támogatási keret: 50 millió Ft

A pályázatok kizárólag az előírt „PÁLYÁZATI ADATLAP 2008” formanyomtatványon vagy annak másolatán nyújthatók be. Az egyes pályázati kiírások szövege, valamint a pályázat benyújtásához szükséges adatlap a www.udulesicsekk.hu honlapról letölthető, vagy ezen kiadványunkban megtalálható. A pályázatot a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványhoz postai úton kell eljuttatni. Cím: 1590 Budapest, Pf. 55.

A pályázat benyújtási határideje: 2008. február 1 - 2008. április 15.

Az elbírálás határideje: A csoportosan (minimum 20 fő) beküldött pályázatok esetén folyamatos. Az egyénileg beérkezett pályázatok elbírálására a pályázat lezárását követően, 2008. május 15-ig kerül sor. A támogatás elnyerésére vonatkozó feltételek a pályázati keretösszeg kimerüléséig állnak fenn.

Forrás: www.udulesicsekk.hu


 

EMBEREKRŐL AZ EMBEREKKEL
Díj a helyi demokráciáért és a példaértékű civil együttműködésért


A Celodin Kht. pályázatot hirdet az önkormányzatok, önkormányzati többcélú társulások, kistérségi szövetségek számára, közösségi részvételen alapuló és nonprofit szervezetek bevonásával megvalósuló sikeres partnerségi projektek bemutatására.
Annak ellenére, hogy a fejlesztési projektek sokszor kerülnek az érdeklődés középpontjába, a közigazgatás (helyi önkormányzatok) és a civil szféra (nonprofit szervezetek) közötti együttműködésre érdemes és fontos nyomatékosan felhívni a figyelmet Magyarországon.

A díj célja:
- A közösségi részvételen alapuló helyi fejlesztő tevékenység elismerése, a legjobb projektek jutalmazása.
- A közigazgatás és a civil szféra figyelmének felhívása az együttműködés fontosságára.
- A közigazgatás és a civil szféra közötti együttműködés elősegítése, hatékonyságának fokozása helyi szinten.
- Olyan programok bemutatása, melyek jó példát mutatnak a helyi részvétel erősítésére, a helyi lakosság helyi programokba való bevonására.
- Azoknak az önkormányzatoknak a díjazása, amelyek fontosnak tartják a közösség részvételét a döntéshozatal folyamatában.
- Konferencia keretében tapasztalatcsere elősegítése a közösségi részvétel tárgyában

Kik pályázhatnak?
Olyan önkormányzatok, önkormányzati többcélú társulások, kistérségi szövetségek pályázhatnak a díjra, amelyeknek civil szervezetekkel való kapcsolataik példaértékűek és teljesítik az alábbi feltételeket:
- Az önkormányzati munkába vagy a térségi fejlesztésbe bevonták a helyi lakosokat, illetve civilszervezeteket, ezáltal hozzájárultak a helyiek részvételéhez a döntéshozatali folyamatokban;
- Együttműködnek és támogatják a civil szervezeteket és bevonják őket a helyi/térségi fejlesztésbe, mint partnerek.

Kik jelölhetnek pályázót a Díjra?

- Civil szervezetek és magánszemélyek

A pályáztatás folyamata
- A pályázati folyamat kétfordulós. Az első fordulóra 2008. február 29-ig lehet jelentkezni a projekt rövid bemutatásával.
- A legjobb három pályázati projekt oklevél elismerésben részesül, továbbá a nyertes pályázók 2-2 képviselőjének jutalma: 3 napos (2 éjszaka) jutalomüdülés Zalakaros termálfürdőben. Továbbá a legjobb három magyar projekt a csehországi nemzetközi konferencián is lehetőséget kap a bemutatkozásra. (Konferencia: 2008. 04. 23-24.)

A pályázati felhívás, a jelentkezési lap letölthető, további információ elérhető a http://www.emberekrol-azemberekkel.hu oldalon található.

Forrás: www.pafi.hu


 

„Éljen a falusi iskola!”

PÁLYÁZAT

 

Az Élőlánc a kisiskolákért mozgalom keretében a Magyar Nevelők és Tanárok Egyesülete (a továbbiakban: Támogató) pályázatot hirdet a kis létszámú alapfokú oktatási intézmények támogatására.

A pályázati alapból elsősorban a 2000 fő alatti lakosságszámú településen, valamint a jelenleg városi jogállású településhez bármikor csatolt egykori falu (ma városrész) területén működő, a kis tanulólétszám miatt fennmaradásában veszélyeztetett általános iskola (a továbbiakban: intézmény) működéséhez, fejlesztéséhez igényelhető támogatás – saját forrás biztosítása mellett – függetlenül az intézmény fenntartójától és az osztályok számától.

I. Pályázatot nyújthat be:

  1. Az intézményt önállóan, vagy társulás tagjaként fenntartó helyi önkormányzat, valamint
  2. az intézmény működését segítő civil szervezet (egyesület, alapítvány) a továbbiakban: Pályázó, minden esetben az intézmény/tagintézmény vezetőjének ellenjegyzésével.

  

II. Pályázati cél: az intézmény működésének, a tanulók megtartásának segítése, a nevelő-oktató munka javítását szolgáló fejlesztések megvalósítása.

III. A támogatás összege, a nyertesek száma: 100.000 – 500.000 forint a pályázati alaptól függően.

IV. A Pályázó a támogatást adatlapon igényelheti 2008. március 30-ig. A kitöltött adatlaphoz csatolni kell:

a)      az intézményre vonatkozó helyzetleírást,

b)      a működtetés 4 éves távlatú prognózisát, benne az intézmény fontosságának bemutatásával, a megtartásra vonatkozó törekvésekkel,

c)      az általános iskola országos kompetenciamérésben elért két utolsó eredményét, ennek alapján fejlesztési céljait (az a-c. pontok összes terjedelme legfeljebb 3 db A/4 oldal),

d)     a Pályázó kötelezettségvállaló nyilatkozatát a vállalt – legalább 10 % – saját forrás meglétéről, annak biztosításáról, a támogatásnak az intézmény javára történő felhasználásáról,

e)      a civil szervezet bejegyzéséről szóló bírósági végzés 90 napnál nem régebbi kivonatát,

f)       nyilatkozatot arról, hogy a Pályázónak nincs esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása, és rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik.

V. A benyújtott pályázatokat a beküldött dokumentumok alapján szakértői bizottság értékeli, amelynek társelnökei: Gazsó Ferenc egyetemi tanár és Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke,  tagjai: Barlai Róbertné, a Független Pedagógus Fórum elnöke, Pálinkó Gyuláné, a Bács-Kiskun Megyei Kisiskolák Közművelődési Egyesületének elnöke, Szabó Gellért, a Magyar Faluszövetség elnöke

VI. A szakértői bírálat szempontjai:

o       a pályázat pedagógiai tartalma, megvalósíthatósága,

o       a tanulók megtartásának realitása,

o       az iskola önértékelésének minősége az országos kompetenciamérés alapján,

o       a pályázati cél eléréséhez mozgósított helyi aktivitás,

o       a tanulók jelenlegi és várható létszáma,

o       a saját forrás mértéke.

VII. A Támogató a szakértői bizottság bírálata alapján hozott döntését 2008. április 30-ig írásban, a Támogatási szerződést ezt követően legkésőbb 30 napon belüli megküldi a Pályázónak.  

VIII. A támogatást a Támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követő 15 napon belül a Pályázó számlájára utalja a Támogató.

IX. A Pályázó a támogatás és a saját forrás cél szerinti felhasználásáról számlák, bizonylatok hitelesített másolatának becsatolásával, és a pályázat megvalósulásának írásos bemutatásával 2008. október 31-ig köteles elszámolni.

További tájékoztatásért forduljon Farkas Gabriellához: 06/30 5979 001; Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges


 

Pályázati Felhívás

Ötletpályázat népegészségügyi akció, kommunikáció témakörben
 

Az Egészségügyi Minisztérium ötletpályázatot hirdet népegészségügyi akció, kommunikáció témakörben, amelynek célja olyan projektötletek reális felvetése, amelyeken keresztül a népegészségügyi célok (a saját felelősség és lehetőségek hangsúlyozása, egyes részterületek bemutatása, a programokhoz elengedhetetlen adatgyűjtés szervezése, tájékoztatási rendszerek stb.)kreatívan, a lakosság széles rétegei számára érthetően és elérhetően kerülnek bemutatásra.

Bírálati szempontok:
- Az emberek egészsége érdekében felmerülő saját felelősség hangsúlyozása
- Egészséges életmód szempontú megközelítés
- Információforrások és tájékoztatás
- Kreativitás és hatékonyság
- Hosszútávú hatás

A pályázat leadási határideje: 2008. február 29.
Cím: Egészségügyi Minisztérium, Miniszteri Kabinet Sajtó Önálló Osztálya,
Kundra Anna 1051 Budapest, Arany János u. 6- 8. A borítékra írják rá: Ötletpályázat.
A pályázati díj összege összesen: 6 000 000 Ft.
További információ: http://www.eum.hu

Forrás: www.eum.hu

 
< Előző   Következő >
Legyen Önnek is honlapja! Készítette, szerkesztette, tárhely: CSABAPROG Kft.


spacer.png, 0 kB