spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Kezdőlap arrow Napraforgó arrow 2007. május arrow PÁLYÁZATOK
PÁLYÁZATOK
2007. május 12.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közkincs PROGRAMJÁNAK térségi SZINTŰ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A kistérségek, települések vonzóvá tétele a felnövekvő generációk számára, a szűkebb pátria megtartó erejének növelése nem lehetséges a közösségi értékek ápolása, a hátrányos helyzetű térségek és rétegek –köztük a kisebbségben élő közösségek – kulturális esélyegyenlőségének javítása, a képzett emberi erőforrás fejlesztése nélkül.

A fejlesztéshez kistérségi szintű – határon is átnyúló –  kulturális szakmai érdekegyeztető fórumra, kistérségi szolgáltató rendszerek kialakítására, korszerű intézményekre, közösségi terekre, színvonalas programokra és szolgáltatásokra, ágazaton belüli, tervezett és folyamatosan együttműködő kulturális szakemberekre van szükség.

 

Az OKM kulturális vidékfejlesztés céljából 2007. évben az alábbi témakörökben hirdet pályázatot

 

1. Kistérségi Közkincs-kerekasztal létrehozása, működésének támogatása

Altéma kódszáma: Közkincs-I.

A pályázati altéma támogatási keretösszege: 25 millió forint.

A pályázat célja

Kerüljön be a kistérségi döntéshozók és előkészítők gondolkodásmódjába, hogy a kulturális fejlesztés a területfejlesztés elengedhetetlen része; egy térség fejlesztési teveinek megfogalmazásakor kihagyhatatlan tényező. A kultúra területén feladatot vállalók között alakuljon ki és erősödjön a közös tervezés, cselekvés. Az előkészítő és elemző munkával készüljenek fel a különböző pályázati források és normatív támogatások lehívására kulturális fejlesztések területén is.

 

Közkincs-kerekasztal feladata

-         részvétel a kulturális tervezési, fejlesztési folyamatokban,

-         térségi/mikrotérségi szintű pályázat készítése,

-         információ közvetítés a megyei művelődési központok, intézetek, a regionális közkincs

       bizottság – határon túl  a kisebbségi magyar művelődési intézetek, könyvtárak, muzeális        intézmények, illetve ernyőszervezetek –  és a térségben a kultúra területén dolgozó szakemberek között,

-         kistérségi kulturális adatbázis, ezzel összefüggő szolgáltatásjegyzék készítése,

-         kulturális/közművelődési stratégia elkészítésének koordinálása,

 

Pályázhat

§         többcélú kistérségi társulás,

§         többcélú kistérségi társulás által megbízott szervezet (intézmény; bejegyzett, alapfeladatként közművelődési tevékenységet folytató kulturális célú egyesület, alapítvány, közhasznú minősítésű kht, non-profit célú gazdasági társaság, – határon túl a kisebbségi magyar művelődési intézetek, könyvtárak, muzeális intézmények, illetve ernyőszervezet).

 

A megvalósítás ideje: 2007. május 25. – 2008. május 20.

Egy pályázó által pályázható maximális összeg: 450 000 Ft.

Önrész: minimum 10%.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

 

Támogatás kérhető

·        szakmai anyagok költségeire,

·        előadók megbízási díjára (járulékok nélkül),

·        megbízási díjak számlás kifizetésére (dologi költség),

·        utazási és szállítási költségekre,

·        PR- és reklámköltségekre (kommunikációs költségek nélkül).

 

A pályázó megjelölheti, illetve a pályáztató kikötheti, hogy a támogatás adott hányadát milyen konkrét cél megvalósítására kéri, illetve adja.

A működés járulékos költségei (pl.: járulékok, bérleti díj, energia költség stb.) – csak az önrész terhére számolhatók el.

 

A pályázathoz csatolni kell

·        a pályázati űrlapot és az azon felsorolt nyilatkozatokat, mellékleteket,

·        a többcélú kistérségi társulás megbízását a pályázat beadására,

·        az együttműködésben résztvevők írásos szándéknyilatkozatát,

·        meglévő együttműködés esetén az alapítási/létrehozási dokumentumot,

·        a Közkincs-kerekasztal kidolgozott ülés-és programtervezetét (résztvevőinek és együttműködőinek körét, időpont, hely megjelölése, esemény leírása, megvalósítási ütemterv, jogcímek szerint részletezett költségkalkuláció – maximum három oldal terjedelemben),

·        a teljes bekerülési költség minimum 10% önrészére vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot,

·        nyilatkozatot a Kerekasztal működésének fenntarthatóságára,

·        cégbíróság 30 napnál nem régebbi eredeti igazolását a szervezet létezéséről, ha a pályázatot társadalmi szervezet adja be,

·        nyilatkozatot a köztartozásról,

·        rendezett munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó nyilatkozatot.

 

Az altémára egy kistérségben egy pályázat nyújtható be.

Támogatási szerződést a pályáztató a Közkincs-kerekasztal megalakulása, és az ezt igazoló dokumentum beküldése után köti meg.

 

2. A kistérségi feladatot végző közművelődési intézmények, közművelődési célú közösségi színterek, nyilvános könyvtárak, könyvtári szolgáltató helyek, muzeális intézmények, kulturális feladatot ellátó társadalmi szervezetek programjának támogatása.

 

Altéma kódszáma: Közkincs-II.

A pályázati altéma támogatási keretösszege: 60 millió forint.

 

A pályázat célja

A kulturális terület szakembereinek együttműködését elősegítő, a többcélú kistérség kulturális fejlődését szolgáló programok és kezdeményezések támogatása, a partnerség és a hálózatosodás elősegítése; a többcélú kistérség önazonosságához szervesen hozzátartozó kulturális örökség ápolása, megismertetése.

 

Pályázni lehet

§         Közművelődési intézmények, közművelődési célú közösségi színterek, a KSZR-ben szolgáltató nyilvános könyvtárak, könyvtári szolgáltató helyek, muzeális intézmények szakmai fejlesztésére, ezek és a társadalmi szervezetek között a térségi együttműködést elősegítő kezdeményezések és a meglévő együttműködések erősítésére.

§         A kistérség szellemi és tárgyi kulturális, valamint természeti értékeinek közkinccsé tételére.

 

Pályázhatnak

§         többcélú kistérségi társulás

§         többcélú kistérségi társulás által megbízott szervezet (intézmény, bejegyzett, alapfeladatként közművelődési tevékenységet folytató kulturális célú egyesület, alapítvány, közhasznú minősítésű kht, non-profit célú gazdasági társaság).

 

A megvalósítás ideje: 2007. május 25. – 2008. május 20.

Egy pályázó által pályázható maximális összeg: 2,5 millió Ft.

Önrész: minimum 10%.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Jelen pályázattal nem támogatunk

-         egyszer megrendezett, hagyománnyal nem rendelkező alkalmakat (bemutatók, falunapok, szórakoztató rendezvények, alkalmi fesztiválok, állami, nemzeti ünnepekhez kapcsolódó rendezvények, vásárok),

 

Támogatás kérhető

·        megbízási díjra (járulékok nélkül),

·        megbízási díjak számlás kifizetésére (dologi költség),

·        utazási és szállítási költségekre,

·        szakmai anyagok, a pályázott tevékenységhez használatos kis értékű tárgyi eszközökre (adathordozók, installáció stb.),

·        PR- és reklámköltségekre (kommunikációs költségek nélkül!), bérleti díjakra.

 

A pályázó megjelölheti, illetve a pályáztató kikötheti, hogy a támogatás adott hányadát milyen konkrét cél megvalósítására kéri, illetve adja.

A működés járulékos költségei (pl.: a rendezvény értékeinek biztosítása, egészségügyi szolgáltatások, stb.) csak az önrész terhére számolhatók el.

 

Az altémára egy kistérségben egy pályázat nyújtható be!

 

* Csomagpályázat: a nagy település számú (20-at meghaladó) több várossal (2-3) rendelkező többcélú kistérség a társulási tanács megbízása alapján több helyszínen megvalósuló, egymástól jól elkülönített, céljaiban és eredményében összehangolt, külön-külön készített költségvetést tartalmazó programot is benyújthat.

 

3. Közművelődési intézmények, közművelődési célú közösségi színterek, nyilvános könyvtárak, könyvtári szolgáltató helyek, népművészeti alkotóházak és muzeális intézmények infrastrukturális fejlesztése

 

Altéma kódszáma: Közkincs-III.

A pályázati altéma támogatási keretösszege: 95 millió forint.

 

A pályázat célja

A kistérségi, mikrotérségi és település szintű kulturális szolgáltatást végző intézmények infrastrukturális helyzetének javítására.

 

Pályázhatnak

§         közművelődési intézményt, közművelődési célú közösségi színteret, nyilvános könyvtárat, könyvtári szolgáltató helyet, muzeális intézményt fenntartó önkormányzat,

§         bejegyzett, alapfeladatként kulturális tevékenységet folytató közművelődési célú egyesület, alapítvány, közhasznú minősítésű kht, non-profit célú gazdasági társaság.

 

Pályázni lehet

§         közművelődési intézmények, közművelődési célú közösségi színterek bővítésére, felújítására, berendezésének korszerűsítésére, pótlására,

§         könyvtári épület felújítására, ill. könyvtári szolgáltatások végzésére alkalmas terek kialakítására és berendezésére,

§         kistérségi központokban működő, komplex kulturális feladatot ellátó, működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények felújítására, berendezés pótlására,

§        népművészeti alkotóházak felújítására, nyitott galéria berendezésére.

A megvalósítás ideje: 2007. május 25. és 2008. május 20. között.

Egy pályázó által pályázható maximális összeg: 4,5 millió Ft.

Önrész: minimum 10%

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

 

Támogatás kérhető

·        új szolgáltató terek kialakítására,

·        az intézmények, közösségi, szolgáltató terek felújítására, bővítésére,

·        berendezések beszerzésére, a meglévők felújítására,

·        a felújításhoz kötődő, a bekerülési költség 10%-át meg nem haladó tárgyi, technikai eszközök vásárlására.

 

A pályázó megjelölheti, illetve a pályáztató kikötheti, hogy a támogatás adott hányadát milyen konkrét cél megvalósítására kéri, illetve adja.

 

Egy pályázó egy  pályázatot adhat be.

 

A kiírás egészére vonatkozó megjegyzések

 

Ø             Egy pályázó egy pályázatot adhat be.

Ø             Nem adhatnak be újabb pályázatot

-  a  2005. és 2006. évi Közkincs pályázat nyertes pályázói ugyanarra a témára,

-  a 2006. és 2007. évben A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak támogatását igénybe vett  önkormányzatok ugyanarra a feladatra.

Ø             Az elbírálásnál a megvalósításhoz szükséges pályázati összegek kerülnek megállapításra.

Ø             Az egyes altémákra megállapított támogatási keretösszeg – a beérkezett pályázatok mennyiségének és minőségének függvényében – szakértő bizottsági javaslatra módosítható és átcsoportosítható.

 

A pályázatok kizárólag postai úton adhatók be a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus regionális Kulturális Koordinációs Irodái címére három gépelt (egy eredeti) példányban és egy CD-n.

 

A pályázatok postára adásának határideje 2007. május 25.

 

Hiánypótlásra a beadási határidőig van lehetőség. A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

A pályázat Értékelő Bizottsága támogatási javaslatát a hét Regionális Közkincs Kulturális Bizottság előterjesztése alapján teszi meg a pályázatok beérkezésétől számított 45 napon belül.

A támogatásról az OKM minisztere a Bizottság előterjesztésének benyújtását követő 30 napon belül dönt.

 

A nyertes pályázókkal szerződést a pályázatkezelő szerv, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus köt.

Forrás: www.okm.hu  

 

 

 


 

 

 

„Esélyegyenlőség" - Ingyenes Internetes Oktatási Program 2007

 

A pályázat témája

 

A Magyar Telekom Csoport tagjaként a T-Com és a T-Online évek óta támogatja az információs társadalom elterjedését elősegítő kezdeményezéseket. Így társaságunk 2007-ben folytatja a már két éve nagy sikerrel bevezetett ingyenes Internetes Oktatási Programját. A program részeként az igénylők által biztosított helyszínen, ingyenes oktatásokat kíván tartani az Internetet kezdő és haladó szinten használók számára. A képzések során a résztvevők - számítógép segítségével - gyakorlati tapasztalatokkal alátámasztva kapnak információt arról, hogy milyen lehetőségek rejlenek a világháló használatában, és mindezt hogyan lehet kiaknázni.

 

A pályázat célja

·                          Fejlettebb számítástechnikai és internetfelhasználási kultúra meghonosítása és elterjesztése

·                                                 Az internet adta lehetőségek megismertetése, megkedveltetése

·                                                 A távoktatás, távmunka lehetőségének mentális előkészítése

·                                                 Az ADSL elterjedésének és ismertségének támogatása

 

A támogatás formája

 

1, 2, illetve 5 napos képzések térítésmentes megtartása, melyekhez a Magyar Telekom nyújtja a tananyagot, a képzés teljes idejére biztosítja az oktatót és szükség esetén a számítógépeket is. Többnapos képzések esetén az oktatási alkalmak egymást követő napokon valósulnak meg. A képzések tematikáját a Magyar Telekom határozza meg a 2. számú melléklet szerint.

A képzéseken minden részt vevő hallgató oklevelet kap.

 

A pályázók köre

A pályázatokon önkormányzati, egyházi és nonprofit intézmények, szervezetek (pl. iskolák, óvodák, alapítványok, egyesületek) vehetnek részt.

A képzési programokon részt vevők köre

A nyertes intézmények, szervezetek munkavállalói, alkalmazottjai, tagjai (pl. iskolák tanárai, egyéb közalkalmazottjai, önkormányzatok dolgozói stb.), illetve az általuk bevont magánszemélyek.

A pályázathoz szükséges dokumentumok letöltése, és további információ olvasható az alábbi weboldalon.

Forrás: www.oktatas.magyartelekom.hu oldal Rólunk menüpontjának Pályázatok almenüje

 


 

 

Közegészségügy - 2007
A közegészségügyre vonatkozó közösségi cselekvési program (2003-2008)


A Közegészségügyi Program Végrehajtó Hivatala a közegészségügyre vonatkozó közösségi cselekvési program (2003-2008) (1) keretében az Európai Bizottság "Közegészségügy - 2007." címmel pályázati felhívást írt ki.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2007. május 21.
Az alábbi internetes oldalon minden információ megtalálható, beleértve a közegészségügyre vonatkozó közösségi cselekvési program (2003-2008) végrehajtására irányuló 2007. évi munkaprogram elfogadásáról szóló bizottsági határozatot, a támogatásokra vonatkozó éves munkaprogramot és a közegészségügyi programhoz tartozó fellépések támogatásánál alkalmazott kiválasztási és odaítélési alapelveket és kritériumokat:
http://ec.europa.eu/phea
Utalás: (1) Az Európai Parlament és a Tanács 2002. szeptember 23-i 1786/2002/EK határozata a közegészségügyre vonatkozó közösségi cselekvési program (2003-2008) elfogadásáról - A Bizottság nyilatkozatai (HL L 271., 2002.10.9., 1. o.)
Magyarországi kapcsolattartó:
Ratalics Ágnes
Egészségügyi Minisztérium
1051 Budapest
Arany János u. 6-8.
Tel.: +36-1 301-7800/1116 vagy 36-1 301-7869
Fax: +36-1 311-8054
E-mail:
Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

Forrás: www.pafi.hu

 


 

 

Gyermek és ifjúsági szervezetek rendezvényeinek támogatása / IFJ-GY-07-A

Az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. (ESZA Kht.) a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsának megbízásából, az 1995. évi LXIV. törvény, a 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet valamint a szociális és munkaügyi miniszter 17/2007. (V.3.) SZMM rendelete alapján pályázatot hirdet gyermek és ifjúsági szervezetek rendezvényeinek támogatására.
A pályázat célja
A pályázat célja olyan értékközpontú és értékteremtő, országos jelentőséggel bíró gyermek és ifjúsági rendezvények támogatása, amelyek szervesen illeszkednek az országos gyermek és/vagy ifjúsági szervezetek éves szakmai tevékenységébe, munkájába, továbbá olyan gyermek és ifjúsági rendezvények támogatása, amelyek legalább két tervezési statisztikai régió, legalább hat településén működő szervezet részvételével valósulnak meg.

A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 55 776 000 Ft, azaz ötvenötmillió-hétszázhetvenhatezer forint.
A Pályázatkezelő a támogatási összeget a pénzügyi és szakmai beszámoló elfogadását követően utalja át.
A pályázott támogatás mértéke legfeljebb a program bruttó összköltségének 80%-a lehet. A jelen felhívás alapján legalább 200 000 Ft, azaz kettőszázezer forint és legfeljebb 2 000 000 Ft, azaz kettőmillió forint támogatás igényelhető. A pályázathoz szükséges 20% önrész legalább felének készpénzben kell rendelkezésre állnia.
A pályázat keretében támogatás a rendezvények szervezéséhez, lebonyolításához szükséges dologi kiadások biztosítására nyújtható.
Használt eszköz vásárlására nem fordítható a támogatás.

A pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be azon belföldi székhelyű,
- társadalmi szervezetek (kivéve pártok);
- alapítványok;
- egyházak;
- egyházak ifjúsági szerveződései (kötelezettségvállaló szervezeten keresztül),
amelyek az 5. pontban leírtak szerint regisztráltak a Pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszerébe és megfelelnek az alábbi feltételeknek:
- gyermek és ifjúsági célokat valósítanak meg (Nyertes pályázat esetén szerződéskötéskor a pályázó szervezetnek az alapszabályát és/vagy alapító okiratát, illetve az ezzel egyenértékű dokumentumát csatolnia kell!) és
- legalább két tervezési statisztikai régióban legalább hat tag-, illetve alapszervezet működik vagy legalább két tervezési statisztikai régióra kiterjedően fejtenek ki gyermek és ifjúsági célú tevékenységet. Az egy településen működő pályázó szervezetek esetében a megvalósítandó pályázati program résztvevőinek, készítőinek legalább kettő tervezési-statisztikai régió legalább hat településéről kell érkezniük. (Ebben az esetben a pályázat érvényességének feltétele az együttműködő szervezetek adatainak megadása a programűrlapon. Nyertes pályázat esetén szerződéskötéskor az együttműködési nyilatkozatokat csatolni kell!)

 A pályázatok benyújtásának módja és helye
A pályázatot elektronikus úton kell benyújtani a Pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszerén keresztül az alábbi regisztrációs eljárást követően:
a) A pályázónak a
http://eper.esf.huhonlapon regisztrálnia kell magát az internetes pályázatkezelő rendszerben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációt követően jogosult a Pályázó internetes pályázat beküldésére az internetes pályázatkezelő rendszeren keresztül. A kitöltéshez szükséges további információkat a http://eper.esf.huhonlapon elérhető felhasználói kézikönyv tartalmazza.

A pályázatok benyújtásának határideje
Az internetes pályázatok beadási határideje: 2007. június 1., 24.00 óra.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a Pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszerében véglegesítésre került.
7. Pályázatkezelő
ESZA Kht. Hazai Programigazgatósága
1145 Budapest, Amerikai út 96.
http://www.esf.hu
Hiánypótlásra nincs lehetőség!
További információk
A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletes szabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a Pályázati Útmutató tartalmazza.
Jelen pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá az internetes pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató letölthető a
http://www.esf.hu, a http://www.szmm.gov.huhonlapokról, vagy beszerezhető a Pályázatkezelő 1145 Budapest, Amerikai út 96. címén.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a 9.00-15.00 óra között hívható (1) 273-4250-es telefonszámon, valamint a Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen kaphatnak a Pályázatkezelőtől.

Forrás: www.pafi.hu

 


 

 

Gyermek- és ifjúsági fesztiválok, rendezvények támogatása / IFJ-IF-07-A/B

Az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. (ESZA Kht.) a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából, a szociális és munkaügyi miniszter 17/2007. (V.3.) SZMM rendelete alapján pályázatot hirdet gyermek- és ifjúsági fesztiválok, rendezvények támogatására.
A pályázat célja

A pályázat célja olyan Magyarországon megrendezésre kerülő fesztiválok, nagy rendezvények gyermek- és ifjúsági programjainak támogatása, melyek a fiatal korosztály számára lehetőséget kínálnak az értékteremtő szabadidő eltöltésére, a társadalmi részvételük fejlesztésére, egészséges életmódra való neveléssel és kábítószer-prevencióval kapcsolatosak, illetve biztosítják az emberi (gyermeki) jogok ifjúsági munkában történő érvényesülését.

Pályázati kategóriák:
"A" kategória:
Magyarországon megrendezésre kerülő helyi jelentőségű gyermek- és ifjúsági fesztiválok, rendezvények támogatása,
"B" kategória:
Magyarországon megrendezésre kerülő országos jelentőségű gyermek- és ifjúsági fesztiválok, rendezvények támogatása.
A rendelkezésre álló keretösszeg

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 130 000 000 Ft

A pályázaton igényelhető támogatás formája és összege
A támogatás a pályázó 2007. március 15. és 2007. december 31. közötti, a pályázó által megjelölt projektidőszakban felmerülő költségeihez nyújtott vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek folyósítása két részletben (50% előlegfinanszírozás, 50% utófinanszírozás) történik. A Pályázatkezelő a támogatási összeg 50%-át a támogatási szerződés mindkét fél által történt aláírását követően, további 50%-át a pénzügyi és szakmai beszámoló elfogadását követően utalja át.
A pályázat keretében támogatás nyújtható a fesztiválok, rendezvények szervezéséhez és megrendezéséhez szükséges, a számviteli törvény szerinti személyi juttatások és az azok kapcsán a munkáltatót terhelő járulékok, valamint dologi kiadások biztosításához. A személyi juttatások, és az azok kapcsán a munkáltatót terhelő járulékok összege nem haladhatja meg a teljes költségvetés összegének 25%-át. 100 000 Ft értéket meghaladó tárgyi eszközök beszerzésére nem igényelhető támogatás.

A pályázaton igényelt összeg mértéke legalább 100 000 Ft, azaz százezer forint, illetve legfeljebb a program bruttó összköltségének 50%-a, és "A" kategória esetén legfeljebb 2 500 000 Ft, "B" kategória esetén legfeljebb 20 000 000 Ft.

A program megvalósításához szükséges legalább 50%-os önrész biztosítása. Az önrész minimum 50%-ának készpénzben kell rendelkezésre állnia, az önrész fennmaradó részébe kizárólag a készpénzben és nem készpénzben (önkéntes munka, dologi feltételek biztosítása, stb.), valamint az államháztartáson kívüli támogatás számítható bele, az államháztartásból származó egyéb támogatások nem.
A pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be azon belföldi székhelyű szervezetek, amelyek az 5. pontban leírtak szerint regisztráltak a Pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszerébe és megfelelnek az alábbi feltételeknek:
Gyermek és ifjúsági célokat megvalósító
- alapítványok [Ptk. 74/A. §],
- egyházak [1990. IV. tv. 8. §],
- társadalmi szervezetek (kivéve pártok és szakszervezetek),
- egyházak ifjúsági szervezetei (kötelezettségvállaló szervezeten keresztül),
- gazdálkodó szervezetek (társas és egyéni vállalkozások).

A pályázati program 2007. március 15. és 2007. december 31. közötti időszakban valósul meg,
A fesztiválok csak a gyermek és ifjúsági korosztályt érintő, a pályázati felhívásban megjelölt célokat megvalósító programelemekkel pályázhatnak,
A fesztiválon, rendezvényen az SZMM számára megjelenési lehetőséget kell biztosítani,
A fesztivál, rendezvény programjában az alábbiak közül legalább kettőnek szerepelnie kell:
a. ifjúsági részvétel fejlesztését célzó esemény és/vagy szolgáltatás,
b. egészséges életmódra nevelést célzó esemény és/vagy szolgáltatás,
c. kábítószer-prevencióval kapcsolatos esemény és/vagy szolgáltatás,
d. emberi (gyermeki) jogok érvényesülésének elősegítésével kapcsolatos esemény és/vagy szolgáltatás.

A pályázatok benyújtásának határideje
Az internetes pályázatok beadási határideje 2007. június 4., 24.00 óra
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a Pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszerében véglegesítésre került.
Pályázatkezelő
ESZA Kht. Hazai Programigazgatósága
1145 Budapest, Amerikai út 96.
http://www.esf.hu
Jelen pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá az internetes pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató letölthető a http://www.esf.hu, a http://www.szmm.gov.huhonlapokról, vagy beszerezhető a Pályázatkezelő (1145 Budapest, Amerikai út 96.) címén.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a 9.00-15.00 óra között hívható (1) 273-4250-es telefonszámon, valamint a Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen kaphatnak a Pályázatkezelőtől.

Forrás: www.pafi.hu

 

 
Következő >
Legyen Önnek is honlapja! Készítette, szerkesztette, tárhely: CSABAPROG Kft.


spacer.png, 0 kB